برچسب: مدیریت استراتژیک پیشرفته

خانه برچسب: مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه نگری است که سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود کمک می کند.
مدیریت استراتژیک دارای سه مرحله اصلی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی است.
قسمت اعظم هدف مدیریت استراتژیک مربوط به تأمین نیازها و خواسته های ذینفعان است که مدیران به نمایندگی از آنان فعالیت می کنند

ادامه مطلب
Derek Sanderson Authentic Jersey