برچسب: تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

خانه برچسب: تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار

در مرحله عمل مطالعه افراد انساني را مطالعه رفتار سازماني مي نامند. رفتار سازماني عبارت است از مطالعه منظم (سيستماتيك) عمليات، اقدامات، كارها و نگرش هاي افرادي كه سازمان را تشكيل مي دهند. در رشته رفتار سازماني مطالعه منظم جايگزين قضاوت مشهودي مي شود، يعني مدارك و شواهد علمي كه در شرايط كنترل شده جمع آوري مي شود، به شيوه اي معقول مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد و در رابطه با هر
معلولي در پي علت بر مي آيد

ادامه مطلب
Derek Sanderson Authentic Jersey