اطلاعیه!

تاریخ امتحانات

دانشگاه آزاد اسلامی کیش :

1- مدیریت رفتار سازمانی 96/4/10 ساعت 15

2- تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی 96/4/10 ساعت 12

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز :

1- مدیریت رفتار سازمانی 96/3/18 ساعت 14:30

2-مدیریت منابع انسانی پیشرفته ساعت 96/3/30 ساعت 14:30

نمونه سوالات امتحانات